Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА НА 26  март 2015 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

26 март 2015 г. /четвъртък/  – 10.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2012(1), относно приемане Отчет на „Обредни дейности” ЕООД гр. Берковица за 2014 година;
2. Докладна РД-92-00-2011(1), относно  Решение № 1213 от Заседание на ОбС-Берковица – Годишен счетоводен отчет на В и К-Берковица;
3. Докладна РД-92-00-2038, относно продажба на имот № 021040, землище
с. Ягодово;
4. Докладна записка РД-92-00-2039, относно продажба на имот №001002, землище с. Цветкова бара;
5. Докладна РД-92-00-2040, относно продажба на имот №023099, землище
с. Бързия;
6. Докладна РД-92-00-2041, относно продажба на имот №023096, землище
с. Бързия;
7. Докладна РД-92-00-2042, относно продажба на имот №010022, землище
с. Черешовица;
8. Докладна РД-92-00-2048, относно продажба на имот №002010, землище
с. Цветкова бара;
9. Докладна РД-92-00-2043, относно участие на Община Берковица във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ;
10. Докладна РД-92-00-2054, относно приемане на общинска програма за Енергийна ефективност за 2015 година;
11. Докладна РД-92-00-2065, относно определяне на имоти, частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане;
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
25 март 2015 г. /сряда/ от 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2028, относно издаване на запис на заповед за плащане по проект „Насърчаване на туристическите дейности в Община Берковица” – парк „Здравец”;
2. Докладна РД-92-00-2052, относно корекция на капиталови разходи за 2015 година;
3. Докладна РД-92-00-2053, относно промяна на Решение № 572, Протокол №24 и Решение №1168, Протокол № 48 за промяна срок на погасяване заем;
4. Докладна РД-92-00-2066, относно Информация за получен Акт № 1 от Национална агенция за приходите – за установяване на частно държавно вземане от 05.05.2015 год.
5. Заявление РД-92-00-2061 от Митра Витанова Давидова, с. Слатина, относно отпускане на еднократна помощ;
6. Заявление РД-92-00-2062 от Иван Димитров Николов, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;
7. Заявление РД-92-00-2063 от Виолета Каменова Иванова, с. Мездрея, относно отпускане на еднократна помощ;
КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 март 2015 г. /сряда/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2044, относно приемане на План-програма за заседание на Общински съвет през второто тримесечие на 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-2030, относно приемане на изменения и допълнения на Наредбата за гробищните паркове;
3. Жалба РД-92-00-2017 от Цветослав Димитров, относно лошото състояние на улица „Алеко Константинов”;
4. Подписка РД-92-00-2051 от живущите в жк. „Заряница”, срещу поставяне на антени на мобилни оператори в близост и върху сградите на жилищните блокове в комплекса.
5. Писмо РД-92-00-2049 от Директор Гимназия „Д-р Иван Панов”, относно безплатен транспорт на ученици до 16 годишна възраст;
КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 март 2015 г. /вторник/  –  16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2033, относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ на наследници на Иларион Богданов с. Мездрея;
2. Докладна РД-92-00-2034, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Михайл Младенов с. Мездрея;
3. Докладна РД-92-00-2035, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Ката Георгиева с. Мездрея;
4. Докладна РД-92-00-2036, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Горан Александров Георгиев с. Мездрея;
5. Докладна РД-92-00-2045, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Кръстев Петров с.Бистрилица;
6. Докладна РД-92-00-2046, относно предоставяне на земеделски земи на наследници на Георгия Кръстева Истаткова с. Бистрилица.
7. Докладна РД-92-00-2064, относно предоставяне на зем. земи от ОПФ на наследници на Серафим Ценов, землище с. Боровци;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
23 март 2015  /понеделник/  –  13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1992(5), относно опрощаване на дължими неправомерно получени суми от пенсия от Иванка Спасова Димова;
2.  Докладна РД-92-00-2047, относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Венета Здравкова Аврамова, Диан Здравков Аврамов и Катерина Здравкова Аврамова;
3. Заявление РД-92-00-2061 от Митра Витанова Давидова, с. Слатина, относно отпускане на еднократна помощ;
4. Заявление РД-92-00-2062 от Иван Димитров Николов, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;
5. Заявление РД-92-00-2063 от Виолета Каменова Иванова, с. Мездрея, относно отпускане на еднократна помощ;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 март 2015 г. /вторник/  –  14.00 часа

НЯМА МАТЕРИАЛИ
КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 март 2015 г. /вторник/  –  15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2055, относно одобряване на ПУП за ПИ 03928.24.20 за прокарване на трасе за кабелна линия м. „Еврейски гробища” гр. Берковица;
2. Докладна РД-92-00-2056, относно изготвяне на ПУП за прокарване на трасе на кабелна линия в поземлен имот 03928.1254, м. „Сарая” гр. Берковица;
3. Докладна РД-92-00-2057, относно одобряване на ПУП за ПИ 03928.119.11 м. „Калето”;
4. Докладна РД-92-00-2058, относно процедиране на ПУП за УПИ 8, кв. 8 по плана на кв. „Раковица”;
5. Докладна РД-92-00-2059, относно прокарване на общински път през ПИ 03928.38.13 и ПИ 03928.38.95 в м. „Голема река” землище гр. Берковица;
6. Докладна РД-92-00-2060, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП и ПИ 03928.508.427 след представено мотивирано предложение;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
24 март 2015 г. /вторник/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2026, относно кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа улица „Синчец”, улица „Оборище”, улица „Кочо Честименски” към ПУДООС.