Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА

ОТНОСНО: Набиране на кандидати по ІІІ етап на проект „Подкрепа за достоен живот”

От 17.12.2012 г. до 21.12.2012 г. се набират кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент”  по проект „Подкрепа за достоен живот”. Могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа /обслужване/,  отговарящи на едно от следните изисквания:

–         Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

–         Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без  чужда помощ;

–         Лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценката на потребностите;

–         Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане, или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно самообслужване към момента на оценка на потребностите;

За Лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст отговарящи на едно от следните изисквания:

–         Безработни лица;

–         Трудово заети лица: наети или само наети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

–         Неактивни лица / студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/ , които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Лицата кандидатстващи за потребители на услугата  трябва да подадат до екипа за управление на проекта следните документи:

 1. Заявление за ползване на социалната услуга / по образец/;
 2. Документ за самоличност- копие; за дете , удостоверение за раждане – копие
 3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник , попечител – копие;
 4. Експертно решение на ТЕЛК / ДЕЛК/ НЕЛК- копие;
 5. Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата на услугата;
 6. Декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „ Личен асистент”, „ Социален асистент” или „Домашен помощник” по други национални програми, финансирани от други източници или по друг ред / в случай , че ползват към момента на подаването – лицето вписва данни за срок на услугата по която е потребител;
 7. Пълномощно / свободен текст/ , за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.

Лицата кандидатстващи за лични асистенти трябва да подадат до екипа за управление на проекта следните документи:

 1. Заявление по образец, за кандидатстване за личен асистент;
 2. Документ за самоличност / копие/;
 3. Автобиография;
 4. Свидетелство за съдимост;
 5. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда , ако кандидатът е безработен;
 6. Служебна бележка от месторабота, ако кандидатът работи;
 7. Служебна бележка от образователната  институция, ако кандидатът учи редовно обучение;
 8. Пенсионно разпореждане / само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 9. Копие на сертификат / и  завършени обучителни курсове по сходни програми / проекти (или декларация – свободен текст с описание на завършен обучителен курс);

       10. Пълномощно / свободен текст/ , за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

 

Вашият коментар