Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 14.04.2015 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Биляна Салтирова – мл. специалист  „ДСИООС” бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение за геометрично изместване на волейболно и баскетболно игрище

и възникнала необходимост от изграждане на брегоукрепително съоръжение е цел възстановяване на част от пистата за ски бягане и биатлон, поземлен имот с идентификатор 03928.509.234, Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: „Спортно игрище”, град Берковица, Община Берковица от Димитранка Замфирова Каменова – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА с изх. № ЕФПП  – 04 – 00 – 5(31)/14.04.2015г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров
Свидетел:  Биляна Салтирова