Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

Изх. № РД-92-00-2100/15 април 2015  год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл. 29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 30 април 2015 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2014 година.
Докладва – Д. Каменова – Кмет

2. Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – инж. Иван Янакиев  – управител

3. Отчет на Домашен социален патронаж за 2014 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва – Директор СП
Сибилия Дамянова

4. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от  стопанската дейност за 2014 година на „Медицински център – 1” ЕООД –  Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – д-р М. Павлова – управител

5. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската
дейност за 2014 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за
тяхното изпълнение.
Докладва – Юлия Веселинова  –  прокурист                    МБАЛ
6.  Докладни записки
Докладват – председатели ПК

7.  Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.
Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24 април 2015 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/