Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271
Изх. № РД-92-00-2135/08 май 2015  год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам    сесия на Общински съвет-Берковица на 22 май 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва – Радослав Иванов – Директор
2. Отчет за дейността на ДДМУИ гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва – Михаела Маринова- Директор
3. Отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост  гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва – Михаела Маринова- Директор
4.  Докладни записки.
Докладват – председатели на ПК.

5.  Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 18.05.2015 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/