Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Proekt
На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешни правила за дейността на управление на човешките ресурси и организационното развитие в администрацията на Община Берковица и Заповед №РД-15-350/02.06.2015 г. и във връзка с изпълнението на проект  „Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица “, Договор номер BG051PO001-5.2.12-0069-С0001

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС
за свободни  работни места в Център за настаняване от семеен тип в град Берковица

I. Изисквания за заемане на длъжностите, както слeдва:

1. Ръководител –  ½ работно място
1.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява функционирането на социалната услуга от името на общината. Ръководителят е пряко подчинен на кмета на община Берковица. Задълженията са свързани с планиране, организиране, ръководене и реализиране на държавната политика в цялостната административно-управленска и финансова дейност на ЦНСТ съгласно стандартите за предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания и единните разходни стандарти за предоставяне на социалните услуги. Ръководителят представлява ЦНСТ  пред организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия. Подпомага процеса на адаптация и приспособяване на  деца и младежи с увреждания, извеждани от специализирани институции в ЦНСТ. Обезпечава  ежедневна подкрепа в среда, близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности и на образователни, здравни, и др. потребности,  за организиране на свободното време,  като следи за прилагане на индивидуален подход. Организира индивидуални и групови занимания. Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда и условия за развитие на потребителите.
1.2. Изисквания за заемане на  длъжността:
– образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър или бакалавър;
– професионално направление: социални или хуманитарни дейности; специалности – “Социални дейности, “Социална педагогика”, “Специална педагогика”, Социален мениджмънт”
– професионален опит: минимум 2 (две) години професионален опит в сферата на социалните услуги;
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен  ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
–  добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: компютърна грамотност- MS Office, Internet; умения и нагласи за работа с деца с увреждания, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции. Познаване на системата за грижи за деца, нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги.

2. Социален работник – 1 работно място
2.1. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейностите по социална  работа в грижата за потребителите в ЦНСТ;  Координира работата по случай в ЦНСТ в условията на партньорство и договаряне между ОЗД, ДСП, доставчика на социалната услуга, детето / лицето/ и неговото семейство; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки Координира изготвянето на специализирана оценка  и организира разработването на плана за грижа; води досиетата и документацията на потребителите.
2.2. Изисквания за заемане на  длъжността:
– образователно-квалификационна степен: висше образование, степен бакалавър;
– професионално направление: социални или хуманитарни дейности; специалности “Социални дейности”, „Социална педагогика”, “Специална педагогика” или други със социална насоченост
– професионален опит: не се изисква
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен  ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
–  добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; Умения и нагласи за работа с деца с увреждания, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции. Познаване на системата за грижи за деца, нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги.

3. Медицинска сестра – ½  работно място
3.1. Кратко описание на длъжността: Оказва  първични здравни грижи на потребителите  в ЦНСТ. Провежда и подпомага провеждането от други членове на екипа на медицински манипулации за потребителите в услугата. Участва в ежедневната грижа за потребителите.
3.2. Изисквания за заемане на  длъжността:
– образователно-квалификационна степен: висше образование – степен бакалавър, полувисше, с професионална квалификация  „медицинска сестра”или „фелдшер”
– професионално направление: „медицинска сестра” или „фелдшер”;
– професионален опит: не се изисква, но професионалният опит е предимство. Допълнително предимство носи специфичен професионален опит за работа с  деца/младежи с увреждания.
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен  ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
–  добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; Умения и нагласи за работа с деца/младежи с физически и интелектуални увреждания.

4. Техническа поддръжка – ½ работно място
5.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява техническата поддръжка на услугата. Участва в ежедневната грижа за потребителите.
5.2. Изисквания за заемане на  длъжността:
– образователно-квалификационна степен: средно-техническо образование;
– професионално направление: не се изисква;
– професионален опит: не се изисква; умения, свързани с поддръжка на сгради се счита за предимство.
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен  ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
–  добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания:
– свидетелство за управление на МПС, категория “В”;
– сертификат за изработване и поддръжка на отоплителни инсталации и апарати;
– да притежава отговорност, комуникативност и организираност;
– добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип.
Кандидатите  трябва да имат мотивация за работа в специфична среда с деца с физически и психически увреждания, отглеждани в институции в България, която  гарантира тяхното физическо, емоционално и познавателно развитие и равен шанс за социално включване.

II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът се провежда чрез подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1.1    Заявление – по образец – кандидатите могат да получат  в стая 209 на Общинска администрация – Берковица и от сайта на общината.
1.2    Автобиография – по образец – кандидатите могат да получат  в стая 209 на Общинска администрация – Берковица и от сайта на общината.
1.3    Мотивационно писмо за заемане на конкретната длъжност;
1.4    Ксерокопие  на диплома за завършено образование и допълнителни квалификации;
1.5    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      /трудова книжка или друг документ удостоверяващ  прослужено време/.
1.6    Свидетелство за съдимост
1.7    Медицинско свидетелство – оригинал
1.8    Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет по повод психично заболяване
1.9    Декларация от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото за заема определената длъжност, че няма наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако уволнението не е отмеено като незаконно по съответния ред – по образец – кандидатите могат да получат  в стая 209 на Общинска администрация-Берковица и от сайта на общината
IV. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
Документите за участие в конкурса се приемат в запечатан плик  в Център за услуги и информация на гражданите в Община Берковица – партерен етаж. Краен срок за подаване: 06.07.2015 г.
Длъжностните  характеристики  за обявените позиции и документите по образец са на разположение на кандидатите и се намират  при Мая Каменова – мл. експерт «Социални и хуманитарни дейности» в Община Берковица, ет.2, стая 209, както и на сайта на общината.
V. Разглеждане на документите на кандидатите ще се проведе на 07.07.2015 г. от 10.00 ч.
Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения, свързани с конкурса, се обявяват на таблото за обяви и съобщение в сградата на Община Берковица и на сайта на общината – www.berkovitsa.bg  в тридневен срок от датата на разглеждане на документите, а на недопуснатите се съобщава писмено.

VI. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Кмет на Община Берковица

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

                                       Инвестира във вашето бъдеще!