Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Посетители на магазин от търговската верига „Пени Маркет Бъклгария“  са отправили запитване към Общинска администрация Берковица, относно липсата на тоалетна за посетители в търговската зала на обекта.  В края на месец април с официално писмо  УОГС-70-00-402(1) от 29.04.2015 г. кметът на Община Берковица прави запитване защо магазинът не е съобразен с нормативните изисквания по Наредба 4/ 2009 г.

за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително хората с увреждания.  На 05.06.2015 г. „Пени Маркет България“ ЕООД дава отговор с писмо УОГС-70-00-402(2), в което е записано : 1. „Съгласно „Норми и правила за проектиране на търговски магазини“, Публ., БСА 10/66, изм., ДВ, бр. 3/96 г. не се изисква изрично да се предвиждат тоалетни за посетители в търговските магазини, какъвто е търговският обект на Пени Маркет в Берковица“.