Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

barПОКАНА
ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ГРАД БЕРКОВИЦА”, ДОГОВОР №BG161PO001/5-03/2013/009

На 18.06.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа в заседателната зала (ет.1)  на Общинска администрация Берковица ще се проведе заключителна пресконференция в рамките на проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-03/2013/009 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. На същата ще бъде отчетено изпълнение на дейностите по проекта, както и на постигнатите резултати.
Проекта се изпълнява от община Берковица и се финансира от  Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, в рамките на приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.