Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2226/17 юни 2015  г.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на  19 юни 2015г. /петък/от 16.30  часа в заседателната зала на Община  Берковица, при
Д Н Е В Е Н   Р Е Д
1. Докладна, относно  издаване на Запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 12/321/00031 от 18.02.2010г. по мярка 321 за Проект “Пречиствателно съоръжение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия, община Берковица”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/