Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 07.07.2015 год. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност специалист „ОС” в присъствието на свидетел Венцислав Борисов на длъжност специалист „Лесовъд”, бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение: За изграждане на автосервиз за ремонт и боядисване на МПС, смяна на гуми, смяна на масла, заваряване с телоподаващо устройство: Обектът ще бъде изграден на площ от 200 кв.м., намиращ се в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Николаевска” № 95 ЕТ „АУТОВЕЛОЧЕ – Филип Салтиров”,, представлявано от управител Филип Любомиров Салтиров с вх. № ГЗОС – 70 – 00 – 502 от 07.07.2015 год.

 

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел: Венцислав Борисов