Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2273/06 юли 2015  г.
ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на  8 юли 2015 г. /сряда/ от 16.30  часа в заседателната зала на Община  Берковица, при Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна, относно  безвъзмездно придобиване на собственост на имот- държавна собственост за обект:  Изграждане на ски писта №1 и пътническа въжена линия, в обхват от х.”Ком” в м-т „Горната кория” до връх „Среден Ком”, в землището на гр. Берковица по общия устройствен план на Спортно-туристическия комплекс „Берковски балкан”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/