Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Proekt111С П И С Ъ К

На допуснати и не допуснати кандидати до втори етап на конкурса/събеседване/ за заемане на длъжности в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица по проект „Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“ -Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, бюджетна линия BG051PO001-5.2.12.

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

А)  Допуска до събеседване следните кандидати:

1. Андрей Ваньов Иванов
2. Цветан Петков Петков
3. Хана Стоянова Анастасова

Б)   Не допуска до участие: няма

Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 15.07.2015 г. от 10.00 ч. в стаята на зам. -кмета на Община Берковица г-н Радослав Найденов.

Радослав Найденов
Заместник – кмет на община Берковица
Председател на конкурсната комисия

07.07.2015 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!