Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697
СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 31 юли 2015 г.
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
30 юли 2015 г. /четвъртък/  – 15.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2301, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на обект „Пречиствателно съоръжение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия, Община Берковица”;
2. Докладна  РД-92-00-2308, относно приемане на Решение за разпореждане с вещи – по управлението на „Обредни дейности” ЕООД гр. Берковица;
3. Докладна РД-92-00-2309, относно приемане на Решение за разпореждане с вещи – общинска собственост, под управлението на Общинско мероприятие „Комунални дейности” гр. Берковица;
4. Докладна РД-92-00-2310, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на МПС на общинско мероприятие „Комунални дейности” гр.Берковица;
5. Докладна РД-92-00-2311, относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на сграда казан, нахождаща се в село Слатина;
6. Докладна РД-92-00-2294, относно продажба на имот № 047086, землище с. Бистрилица;
7. Докладна РД-92-00-2312, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 03928.515.436, кв. Раковица, ул. Криви рог;
8. Докладна РД-92-00-2313, относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот  УПИ XIX, кв. 22 за извършване на продажба, с. Ягодово;
9. Докладна РД-92-00-2314, относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот УПИ XIV, кв.20 за извършване на продажба, с. Ягодово;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
30 юли 2015 г. /четвъртък/ – 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2258, относно Актуализация на бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-2290, относно Корекция на капиталови разходи;
3. Докладна РД-92-00-2316, относно Корекция на капиталови разходи;
4. Докладна РД-92-00-2291, относно Допълнителна субсидия за ансамбъл за изворен фолклор „Боровчани”;
5. Докладна РД-92-00-2298, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Кметство Боровци – Община Берковица;
6. Заявление РД-92-00-2276 от Християн Тихомиров Христов, гр. Берковица,
относно отпускане на еднократна помощ;
7. Заявление РД-92-00-2288 от Пламен Христов Хаджийски, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;
8. Заявление РД-92-00-2307 от Анелия Лозанова Чинова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ за дъщеря й Силвина Венелинова Ангелова;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
30 юли 2015 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Жалба РД-92-00-2253 от Альоша Иванов Радославов, относно лошото състояние на ул. Щърковица, гр. Берковица;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
29 юли 2015 г. /сряда/  –  16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2299, относно Добив и ползване на дървесина /изкоренена и претрошена от природните бедствия в село Бързия, местността „Баташница”/ от горски територии общинска собственост, чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. Докладна РД-92-00-2259, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Цеков Шебешки в землището на с. Гаганица;
3. Докладна РД-92-00-2260, относнопредоставяне на земи от ОПФ на наследници на Тодор Антонов Данов в землището на с. Костенци;
4. Докладна РД-92-00-2261, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Алекси Ангелов Маноилов в землището на с. Комарево;
5. Докладна РД-92-00-2262, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Кола Златанов Станков в землището на с. Черешовица;
6. Докладна РД-92-00-2263, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Гоцо Димитров Йоцов в землището на с. Комарево;
7. Докладна РД-92-00-2264, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Славейко Прокопов Георгиев в землището на с. Бокиловци;
8. Докладна РД-92-00-2265, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Ангел Иванов Петров в землището на с. Костенци;
9. Докладна РД-92-00-2266, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Тодор Лазаров Георгиев в землището на с. Костенци;
10. Докладна РД-92-00-2267, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Тодоров Лазаров в землището на с. Костенци;
11. Докладна РД-92-00-2268, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Георги Алексов Кръстев в землището на с. Бистрилица;
12. Докладна РД-92-00-2269, относно предоставяне на земи от ОПФ на  наследници на Петър Иванов Илиев в землището на с. Замфирово;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
28 юли 2015  /вторник/  –  13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2254(2), относно Информация за дейността на Дом за деца лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – гр. Берковица за 2014 г.;
2. Докладна РД-92-00-2255(2), относно Отчет на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Берковица за 2014 г.;
3. Докладна РД-92-00-2286, относно откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания като делегирана от държавата дейност;
4. Заявление РД-92-00-2276 от Християн Тихомиров Христов, гр. Берковица,
относно отпускане на еднократна помощ;
5. Заявление РД-92-00-2288 от Пламен Христов Хаджийски, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;
6. Заявление РД-92-00-2307 от Анелия Лозанова Чинова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ за дъщеря й Силвина Венелинова Ангелова;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
29 юли 2015 г. /сряда/  –  14.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2293, относно Информация за приключване на учебната 2014/2015 г. в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2015/2016 година;
2. Докладна РД-92-00-2292, относно Утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците до XII клас за учебната 2015/2016 година в Община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
28 юли 2015 г. /вторник/  –  15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2295, относно изменение на ПУП за УПИ I, кв. 154, отреден „За балнеоложки комплекс” по плана на гр. Берковица;
2. Докладна РД-92-00-2296, относно процедиране на ПУП за УПИ III, кв. 78 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.512.74 по кадастрална карта;
3. Докладна РД-92-00-2297, относно изготвяне на ПУП за поземлен имот ПИ 03928.209.394 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сарановец”, землище гр. Берковица;
4. Докладна РД-92-00-2300, относно изменение на ПУП за УПИ I, кв. 148, отреден  „За комплекс за здравеопазване” по плана на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
29 юли 2015 г. /сряда/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2279, относно кандидатстване с проектно предложение: „Рехабилитация вътрешна водопроводна мрежа на ул.”Здравец” гр.Берковица“ към ПУДООС.
2. Докладна РД-92-00-2302, относно кандидатстване с проект „Насърчаване на местния туризъм, чрез популяризиране на културното наследство отвъд границите – Нека да споделят традиции”;
3. Докладна РД-92-00-2303, относно кандидатстване с проект „Нови трансгранични вълни – повишаване на местните икономики чрез насърчаване на туризма в Община Берковица и Община Бъйлещ”;
4.  Докладна РД-92-00-2304, относно кандидатстване с проект „Насърчаване на туризма в региона чрез подобряване на пътната инфраструктура до и в района на съоръжения за зимни спортове на гр. Берковица, ски писта и парковите зони в гр. Оршова”;
5. Докладна РД-92-00-2305, относно кандидатстване с проект „Мерки за предотвратяване на наводнения чрез почистване и залесяване коритото на река Берковска в Община Берковица и хигиенизиране на отводнителен канал Оршова, Община Оршова”;
6. Доклданда РД-92-00-2306, относно кандидатстване с проект „Опазване на общото културно наследство чрез инвестиции в подобряване на туристическата инфраструктура и промотиране на крепостта „Калето”, гр. Берковица и базиликата в гр. Оршова като общи туристически атракции”;

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/