Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Протокол от 11.08.2015 г. на Комисия, назначена със Заповед РД-15-480/ 23.07.2015 г. на кмета на Община Берковица, изменена със Заповед РД-15-515/ 05.08.2015 г. на основание § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданска регистрация