Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2433(1)/28 септември 2015 г.
ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на  29 септември 2015г. /вторник/ от 16.30  часа в заседателната зала на Община  Берковица, при
Д Н Е В Е Н   Р Е Д
1. Относно смяната на партньора за кандидатстване с проект „Съвместно използване на културното наследство”, по приоритетна ос 2: Зелен район, инвестиционен приоритет 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/