Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697
Изх. № РД-92-00-2434(1)/28 септември 2015 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с Искане на Кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 29 септември 2015г. /вторник/ от 16.40 часа в заседателната зала на Община Берковица, при

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Относно смяната на партньора за кандидатстване с проект „Минимизиране на рисковете от наводнения в община Берковица и Община Пиелещи”, по приоритетна ос 3: A безопасна област, цел 5 Тематичната – насърчаване на приспособяването към изменението на климата, превенция на риска и управление, инвестиционна Приоритет 5б: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/