Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Уважаеми съграждани, Община Берковица уведомява, че с ПМС № 311 от 12.11.2015 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, Раздел ІІ, т.4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, в сила от 13.11.2015 година,

обн.ДВ бр.88 от 13.11.2015 година в размер на 122 572 лева. Средствата ще се разпределят от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Берковица въз основа подадените заявления от собствениците на пострадали имоти. Изплащането на възстановителната помощ ще се извърши по списък от 14.12.2015 година до 18.12.2015 година, като Комисията ще уведоми лично собствениците на имоти, за които е отпусната възстановителна помощ. При явяване за получаването на средствата собствениците/ползвателите трябва да представят документ за самоличност, платежни документи за извършено възстановяване на имотите от разрушенията при бедствието /ако имат такива/ или да подпишат декларация по чл.31а от ПОДМКВП към МС пред Комисията.