Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЩИНА БЕРКОВИЦА на основание чл. 90, ал. 1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с изпълнението на проект “Приеми ме 2015“ в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“

– BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Заповед № РД-15-741А/01.12.2015 г. на Кмета на общината О Б Я В Я В А Конкурс за заемане на длъжностите СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, предоставящ услугата „Приемна грижа“ – 2 работни места в Екип по приемна грижа към Община Берковица по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.002-0132-C01.

ОБЯВА

Необходими документи