Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0197/11 декември 2015 год.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 18 декември 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Полагане на клетва от общински съветник
  2. Приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2016 година.
  3. Докладни записки                                                                                                                                                                        Докладват – председатели ПК
  4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 14 декември 2015 година в стаята на Общински съвет.

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.