Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111От началото на месец декември кметът инж. Милчо Доцов проведе срещи за изясняване финансовото състояние на всички разпоредители с бюджетни средства. На 23 декември приключва финансовата година на Бюджета / в това число на Община Берковица като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. До тази дата ще бъдат разплатени задълженията към всички работници и служители, свързани с техните заплати и осигуровки и по поетите ангажименти към спортни клубове, пенсионерски клубове, за живородени деца, работно облекло и СБКО, за да могат всички звена на администрацията да посрещнат предстоящите празници.