Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Във връзка с проявен обществен интерес и от одитен доклад № ОАК – 1511/ 11.12.2015 г. Ви информираме, че на база проверката и изпълнението бюджета на Община Берковица към 31.10.2015 г. могат да се направят следните основни изводи :

  1. За периода 01.01.2015 г. до 31.10.2015 г. средства предназначени за държавни дейности ( образование, социални дейности, администрация) в размер на 651 124лв. са използвани за разплащане на разходи за общински дейности.

Недостига на средства за държавни дейности към 31.10.2015 г. е в размер на 651 124 лв.

  1. Неправомерно към 31.10.2015 г. са изразходени целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 154 275 лв.
  2. В нарушение на бюджетната дисциплина за разходване на целевите средства са отклонени средства от програми в размер на 139 100 лв.
  3. Общият размер на отклонените средства от държавните дейности, снегопочистване и проекти по т.1,2,3 е 944 499лв.
  4. Неразплатените разходи на Община Берковица към 31.10.2015 г. са в размер на 569 241лв.
  5. Банковите заеми – главници са в размер на 910 000лв.
  6. Заем към ПУДООС – 445 480лв.
  7. Общият размер към 31.10.2015 г. на отклонените средства, задължения и заеми на Община Берковица е 2 869 220лв.
  8. Ако добавим и допълнително предявените искове към Община Берковица:

– за проект ПСПВ Бързия от 02.06.2015 г.- санкция – 54 250лв.

– надплатени средства по проект залесяване – 33 000лв.

– асфалтиране улица в с.Замфирово през месец октомври – 40 000лв.

– плащане по договор на фирма „ ИСИ-09“ – Монтана – 14 400лв.

– общо 141 650лв.

– предполагат се и други.

 

  1. Общият размер към 31.10.2015 г. на отклонените средства, задължения и заеми на Община Берковица е над 3 000 000лв.