Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Я В А

Община Берковица обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Берковица на ул.“1 май” кв.“Раковица“, за следните длъжности:

 • Ръководител – 1 бр.;
 • социален работник – 2 бр.;
 • психолог – 1 бр.;
 • медицинска сестра – 1 бр.;
 • социален сътрудник – 2 бр.

Основни задължения на длъжностите:

Ръководител – организация, управление и контрол на дейността на Семейно-консултативния център; работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа.

Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа; посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

Психолог – работа с деца в неравностойно положение, организиране на ателиета, групова работа с деца и семейства.

Социален сътрудник – мобилна работа, работа в общността, работа по случай.

Медицинска сестра – превенция на изоставянето, здравно и сексуално образование, посредничество за достъп до здравеопазване, здравни консултации.

 

Изисквания към кандидатите:

 • За длъжност “Ръководител” се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен “бакалавър” в специалностите “Социални дейности” и “Социална педагогика”; Педагогика” , опит в предоставянето на социални услуги;
 • За длъжност “Социален работник” се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен “бакалавър” в специалностите “Социални дейности” и “Социална педагогика”, „Педагогика”, „Психология”
 • За длъжност “Психолог” се изисква завършено висше образование минимална образователна степен “бакалавър”, специалност “Психология”;
 • За длъжност “Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование;
 • За длъжност “Медицинска сестра” се изисква завършено висше образование минимална образователна степен “специалист” като специалността “Акушерство”, “Педиатрия” са предимство;
 • Да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление в свободен текст до Кмета на община Берковица;
 • автобиография;
 • копие на диплом за завършено образование;
 • копие на трудова книжка (за кандидатите за длъжност “Управител”);
 • сертификати и препоръки по желание на кандидата

Начин и срокове за кандидатстване:.Кандидатите следва да подадат необходимите документи в ЦУИГ-деловодство на Община Берковица, пл.“ Йордан Радичков“ 4 до 17,00 ч. на 11.01.2016 г. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик на вниманието на г-жа И.Атанасова-гл.експерт УЧР.

 • Начин на провеждане на подбора:
 • 1. Подбор по документи – в срок до 15.01.2016 г.
 • 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати на 25.01.2016 г. по предварително обявен ред и списък публикуван на сайта на Община Берковица, както и на таблото за обяви.
 • С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок – до 31.12.2016г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Длъжностна характеристика на :

Управител

Медицинска сестра

Психолог

Социален работник

Социален сътрудник

Процедура за набиране и подбор на персонал в семейно-консултативен център гр. Берковица