Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Logo-OPR4RСПИСЪК

На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността социален работник предоставящ услугата „Приемна грижа“ – 2 работни места за работа в Екип по приемна грижа към Община Берковица по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.002-0132-C01

КОМИСИЯТА,

А) Допуска до интервю следните кандидати:

    1. Галя Георгиева Рангелова
    2. Мая Йорданова Сиракова

 

Б) Не допуска до събеседване следните кандидати: Няма недопуснати кандидати.

Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.