Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЯВА ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

С П И С Ъ К на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Берковица, за отдаване под наем за срок от 9-девет стопански години, за създаване и отглеждане на трайни насаждения, чрез търг, по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,/за стопанската 2015-2016 г./