Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Уважаеми жители на Община Берковица,

В новата бюджетна 2016 г. общината е изправена пред предизвикателството – как да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите?

Общината влиза в 2016 г. с над 3 млн.задължения-заеми към банки и ПУДООС, неразплатени разходи, с отклонени средства от държавните дейности,с намаление в някои държавни трансфери и потенциални трудности при преодоляване на предизвикателствата през бюджетната година.

На фона на тази картина като основна задача за настоящата 2016 г. си поставяме –възстановяване на финансова стабилност и работа чрез привличане на средства по програми и проекти.

Дейностите, които финансира общинския бюджет са местни и държавни дейности.

Държавните дейности се финансират с „държавни приходи“ – обща допълваща субсидия по единни разходни стандарти определени с решение на МС №859/03.11.2015 г. С държавен стандарт се финансира функция „Образование“ – изцяло училищата и заплатите и осигурителните вноски на персонала в детските градини, като получените по стандарт приходи се разпределят по училища и детски градини въз основа на формула. Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, функция „Здравеопазване“ – заплатите и осигурителните вноски на персона в детската ясла и училищното здравеопазване, общи държавни служби – заплатите и осигурителните вноски, култура – дейността на читалищата.

Местните дейности се финансират с постъпилите приходи от местни данъци, общински такси и общинска собственост, като детските градини,детската ясла и социалния патронаж функционират с около 65% дофинансиране с други общински приходи.Тези приходи се допълват с приходи от Републиканския бюджет- изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталова разходи.С местните приходи общината финансира:

  • В сферата на общодържавните служби- издръжката на Общинска администрация, дейността на общинскии съвет;
  • В сферата на образованието – издръжката на детските градини;
  • В сферата на здравеопазването – издръжката на детската ясла;
  • В сферата на социалното подпомагане – дейността на ДСП;
  • Инфраструктурата – улици, водопроводи, осветление, чистота;
  • В сферата на културата – издръжката на музеи и галерии, дофинансиране на читалищната дейност;

С местните приходи се финансират всички дейности в областта на:

1.Благоустройство и комунално стопанство, 2. Водопроводи, улици и канализации, 3. Осветление екология и инфраструктура, 4. Съфинансиране на програми и проекти.

За поредна година общината не предвижда увеличение на размера на местните данъци и такси, наеми и такси битови отпадъци. Увеличават се средствата за спортните клубове от 58 х. лв. на 70 х. лв., за социално подпомагане от 10 х. лв. на 15 х. лв.,  от 150 лв. на 200 лв. за всяко новородено дете през 2016 г. и за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени  хора от 20 х.лв. на 24 х.лв.

По бюджета Ви представяме следната информация:

Приходи Лева Разходи Лева
Общо приходи 11 333 147 Общо разходи 11 333 147
1.Приходи с общински характер 4 135 300 1.Разходи за местни дейности 4 135 300
2.Приходи с държавен характер 7 197 847 2.Разходи за държавни дейности 7 197 847
–          в.т.ч. преходен остатък 206 423
Приходи с общински характер:   Разходи за държ.  дейности по функции  
-данъчни приходи 756 000 -общи държавни служби 638 800
-неданъчни приходи 1 475 000 -отбрана и сигурност 85 660
-обща изравнителна субсидия 1 214 700 -образование 3 753 200
-зимно поддържане и снегопочистване 141 500 -здравеопазване 360 232
-целева субсидия за капиталови разходи 680 400 -социални дейности 2 033 172
-погасяване на кредит -331 020 -култура 120 360
-предоставен трансфер на депо Монтана -166 100
-преходен остатък 373 230

Очакваме вашите мнения и предложения по бюджета в Общинска администрация стая 107. На 21 януари 2016 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ОбА ще се проведе открита среща с участието на местната общност за публично обсъждане на Бюджет 2016 година. Желаем да участвате и заедно за обсъдим общинската политика и цели.