Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Информация във връзка с одобряване ПУП- парцеларен план за изграждане водопровод за минерална вода от сондаж 1 при минерална баня с. Бързия до   минерална баня гр. Берковица, който обект е  от първостепенно значение за Община Берковица.

Трасето на водопровода засяга 38 частни земеделски имота в землището на с. Бързия и гр. Берковица. Със собствениците на част от тези имоти са сключени договори за учредяване на сервитут, а за останалите има издадени заповеди, влезли в сила, вписани в служба по вписванията и отразени в регистрите на Общинска служба земеделие за имотите в землището на с. Бързия и в СГКК Монтана за имотите в землището на гр. Берковица. Стойността на сервитута за тези имоти е 25 768,90 лева. Към момента на правоимащите са изплатени 15 234,64 лв.

Имотите собственост на МЗХ, в района на дейност на Териториално поделение „ДГС – Берковица“ са 6 броя. За тях има издадена Заповед №760/29.10.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за учредяване на безсрочен сервитут.Заповедта е влязла в сила на 25.11.2015 год. В тримесечен срок от влизане в сила на заповедта е необходимо да се изплатят сумите в Изпълнителна агенция по горите, както следва:

Цената на учредения безсрочен сервитут е в размер на 218 074,00 лв.

Режийни разноски върху стойността на учредения сервитут на стойност 4 361,48 лева;

Цената на дървесината на корен е в размер на 459,19 лева;

Цената за компенсационно залесяване е в размер на  6 373,75 лева.

Заплатена е цената за компенсационно залесяване за имотите с променено предназначение, в които ще се изграждат шахтите на водопровода. Предстои придобиване на правото на собственост от община Берковица върху тези имоти.

Имотите собственост на МЗХ, стопанисвани от УОГС „Петрохан“ са 4 броя. За тях е изпратено писмо до МЗХ за учредяване на сервитут. Все още няма издадена заповед. Стойността на сервитута според оценителския доклад е 5779,00 лева.

За одобряването на работният проект остава да се изготви  част хидрология, която да се внесе за разглеждане и издаване на разрешителни от  Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен.

Общата стойност на предстоящите плащания за сервитута на минерален водопровод с. Бързия- гр. Берковица е 241 220 лв. Средствата, въпреки финансовите затруднения  ще се предвидят в бюджета на Община Берковица за 2016 г.