Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

ОСЗ-Берковица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че съгласно чл.41, ал.6 от ЗПЗП – Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие, по местонахождение на площите в срок от 1 октомври 2015 г. до 15 февруари 2016 г. Подалите заявления по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ в срока до 31.07.2015 г. не следва да подават заявления за същите имоти. Подават се заявления само за имоти, които се ползват, не са декларирани и не попадат в обхвата на сключените споразумения.