Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 8869

Изх. № РД-92-00-0317/22 януари 2016  год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 29 януари 2016 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2016 година.

Докладва – инж. М. Доцов – Кмет

  1. Приемане на Културния и спортен календар на Община Берковица  за 2016 година.

Докладва – Радослав Найденов – зам.-кмет

  1. Информация за дейността на Музеен комплекс гр. Берковица. Мерки за подобряване дейността и план програма за 2016 година.

Докладва –Ивайло Пешков – Управител

  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 25 януари 2016 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

                                                 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица