Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

EU_logo_BGАгенция за социално подпомагане6271

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 

„Нови възможности за грижа”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВА

За набиране на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“

В изпълнение на дейностите по проект „ Нови възможности за грижа“ се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1/08.02.2011г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

При кандидатстване медицинските специалисти подават следните документи:

Необходими документи :

– Заявление за кандидатстване по образец / Приложение №1/

-документ за самоличност /за справка/;

-автобиография;

-диплома за медицинско образование;

– документ доказващ професионален медицински опит минимум 1 година /служебна бележка от работодател или трудова книжка/;

-служебна бележка от месторабота /ако лицето е трудово ангажирано/

– пенсионно разпореждане /ако кандидатът е пенсионер/.

Одобрените кандидати ще бъдат наети по проекта за срок от 01.02.2016г. до 29.02.2016г.

Срок за прием на документи:  от 22.01.2016г. – 27.01.2016г. в  Община Берковица, стая 210 .