Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

     На 29.06.2012 г. Община Берковица внесе в Агенция за социално подпомагане проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04  ПОМОЩ  В  ДОМА”

„Помощ в дома за независимост и достоен живот”

Стойността на проекта е  209 256,34 лева.

Целта на проекта е предоставяне на социални услуги в домашна среда чрез Звено за услуги в домашна среда към ДСП Берковица.

Основна дейност на Звеното ще бъдат почасово предоставяни социални услуги,  които ще включват: помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, помощ в дома, текущо и основно почистване на дома (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение, измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди и др.), помощ при хранене (приготвяне на храна с продукти на потребителя, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране), битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на такси и данъци със средства на клиента, др.) и т.н

Проекта ще обхване 60 лица с различна степен  на увреждания, с частична и трайна невъзможност за самообслужване, както и възрастни хора, които изпитват затруднения при самообслужване и 30 безработни лица  в трудоспособна възраст, които ще предоставят пакет от социални услуги в домашни условия.

 

Вашият коментар