Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

mig-150x147ПОКАНА от МИГ-Берковица и Годеч

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” изпълнява договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Крайната цел на проекта е изготвяне на Стратегия за местно развитие, като за нейната подготовка ще бъдат проведени  множество информационни срещи, консултации със заинтересовани страни  и обществени обсъждания.

За периода 2015-2023 г. за първи път се предоставят възможности за прилагане на многофондово финансиране на територията на МИГ, обхващаща  цялата територия на общини Берковица и Годеч. Средствата общо за проекта по отделните програми могат да достигнат следните прагове:

  • От ПРСР/ Програмата за развитие на селските райони: до левовата равностойност

 на 1 500 000 евро.

  • От ОПРЧР /Развитие на човешките ресурси: до левовата равностойност на 760 000 евро.
  • От ОПИК / Иновации и конкурентоспособност: до левовата равностойност на

1 000 000 евро.

  • От ОПОС /Околна среда: максималният размер на финансиране на стратегия по програмата се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат дейности в тях. Максималният размер на средствата, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, е 60 евро за 1 хектар.

 

МИГ –Берковица и Годеч кани всички потенциални бенефициенти  и други заинтересовани страни да участват активно в информационните мероприятия на МИГ-Берковица, които ще се проведат както следва:

Населено място Зала Дата и час на провеждане
1. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 17.02.2016 г.

11:00 часа

2. с. Бързия, общ. Берковица Зала на читалище 18.02.2016 г.

10:00 часа

3. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 24.02.2016 г.

11:00 часа

4. с. Боровци, общ. Берковица Зала на читалище 25.02.2016 г.

10:00 часа

Графикът на срещите за м.Март 2016 г. ще бъде обявен допълнително.