Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Съобщение

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), приета с ПМС № 59 от 2003 г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), приета с ПМС № 139 от 2004 г.

Определен е реда за одобряване на инвестиционни предложения за изграждане на нови и планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък и висок рисков потенциал чрез процедурата по ОВОС.

Въведени са нови образци в Наредбата за ОВОС:

Уведомление за инвестиционно предложение – Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС;

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата;

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата;

Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата;

Образец на план за изпълнение на мерките – Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 5 от Наредбата;

Образец на обява за среща за обществено обсъждане – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) – Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата.

Нови образци в Наредбата за ЕО:

Уведомление за изготвяне на план/програма – Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата;

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата;

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) – Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата.

За справка : официалният сайт на РИОСВ  – Монтана/ http://www.riosv-montana.com/