Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-007/07.01.2013год., на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: Секретар на местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни  и непълнолетни в Общинска Администрация- Берковица –Обща администрация – по служебно правоотношение, при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител

-Степен на образование:висше,степен: бакалавър

Професионален опит – 1 година; придобит в професионална област–социална педагогика, психология, право, социални дейности;

– минимален ранг IV младши;

-Други специфични изисквания за заема на длъжността

Да притежава допълнителна квалификация, Компютърни умения –WORD,EXCEL,WINDOWS и INTERNET и правно информационни продукти

2.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3.Кандидатите да представят следните документи:

  • заявление по образец-Приложение№2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
  • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  •  автобиография-CV-професионална.
  • документ за самоличност при подаване на документите за проверка.

Кратко описание на длъжността:

Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за нормалното им развитие и възпитание. Отговаря за организирането на социално превантивната и възпитателна дейност на територията на общината. Координира дейността на държавните органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

4.Минимален размер на основната заплата определена за длъжността:550.00лв.

5.Документите по т.3 да се подават в стая 111етаж I на Общинска администрация –Берковица в срок до 21.01.2013г.   до 17.00 часа

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

6.Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на Информационното табло на Общинска администрация-Берковица.

7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване до вестник „Конкурент” и до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

 

 

ГЕРГАНА АНТОНОВА

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА

БЕРКОВИЦА

Заповед№РД-15-003/04.01.2013г.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар