Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание § 3 от НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл. 129, ал. 6 от НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България, с настоящето Ви уведомяваме, че на 09.03.2016 г. /сряда/ от 10.00 ч. в Учебна база – Зала 1 на УОГС „Петрохан“ – с. Бързия ще се проведе обществено обсъждане на – Инвентаризацията на горските територии, горскостопански план, ловностопански план, план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – държавна собственост и за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с площ на имотите до 2.0 ха, в района на дейност на УОГС „Петрохан“ – с. Бързия.

Целта на общественото обсъждане е да се запознаят заинтересованите страни с приключилите теренни и камерални работи от страна на изпълнителя, както и с предложението за приемане на изработения горскостопански план, план за ловностопанските дейности и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари на територията на УОГС „Петрохан“.

Всички заинтересовани страни и представители на други ведомства могат да вземат участие при провеждането на общественото обсъждане. Всички необходими материали за предварително запознаване са на разположение в Административната сграда на УОГС, етаж 1, стая на зам. Директора всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч. или онлайн на https://uogs.wordpress.com/

ОБЯВА