Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11ОБЯВЛЕНИЕ – II етап

Договор  №  BG05M9OP001-2.002-0075C001

”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица”

ПРОЦЕДУРА

за оценка на  потребностите на желаещите да ползват интегрирана социална услуга у дома в Община Берковица