Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0427(1)/08 март 2016  г.

 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица,  свиквам извънредно заседание на 09 март 2016г. /сряда/ от 15.20 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при   Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна, относно участие на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“  гр. Берковица с проектно предложение на тема „Предприемачеството в училище“ по Програма Интеррег – V – А за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица