Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0430 (1)/08 март 2016  г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 09  март 2016 г. /сряда/ от 15.30  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна, относно  искане за удължаване на срока за погасяване на кредит №730/21.04.2015 година с Фонд ФЛАГ.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица