Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0432(1)/09 март 2016  г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица,  свиквам извънредно заседание на 09  март  2016г. /сряда/ от 15.50  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна, относно финансово обезпечаване за участие в турнири на отбори по волейбол от момичетата и момчетата до 10 години.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица