Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0444 (1)/11 март 2016  г

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 12 март 2016 г. /събота/ от 11.30  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при  ДНЕВЕН   РЕД:

  1. Докладна, относно кандидатстване на Община Берковица пред ПУДООС  към МОСВ за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Берковица, местност „Блеов чифлик“.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица