Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0445 (1)/11 март 2016  г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 12 март 2016г. /събота/ от 11.40  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при   ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Докладна, относно кандидатстване на Община Берковица с проектни предложения „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4 и на  обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“ и „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУП Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13“ за финансиране по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица