Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0448 (1)/14 март 2016  г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 14 март 2016г. /понеделник/ от 16.30  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Докладна, относно участие на Община Берковица, като партньор на Община Крайова, Румъния в схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020, Приоритетна ос 4 по проект: „Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион”

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица