Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Я В А

Община Берковица обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Берковица на ул. Първи май кв.Раковица за следните длъжности:

–         Социален работник – 1бр.

–         Социален сътрудник – 1 бр.

–         Медицинска сестра – 1бр.

Основни задължения на длъжностите:

Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа, посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

Социален сътрудник – мобилна работа, работа в общността, работа по случай.

Медицинска сестра – превенция на изоставянето, здравно и сексуално образование, посредничество за достъп  до здравеопазване, здравни консултации.

Изисквания към кандидатите:

За длъжността „Социален работник“  се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен  „бакалавър“ в специалностите „Социални дейности“ и „Социална педагогика“, „Педагогика“ , „Психология“;

За длъжността „Социален сътрудник“  се изисква завършено средно образование.

За длъжността „Медицинска сестра“ се изисква завършено висше образование минимална образователна степен  „специалист“ като специалността „Акушерство“ и „Педиатрия“ са предимство.

–         Кандидатите трябва да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;

–         Да притежават емоционална зрялост;

–         Да притежават умения за екипна работа;

–         Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения;

Необходими документи за кандидатстване:

–         Заявление в свободен текст до Кмета на Община Берковица;

–         Автобиография;

–         Копие от диплома за завършено образование;

–         Сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове на кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в ЦУИГ – деловодството на община Берковица, пл. Йордан Радичков №4 до 17.00ч. на 28.03.2016г. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик на вниманието на г-н Радослав Найденов –Зам.-кмет на Община Берковица

Начин на провеждане на подбора:

1.Подбор на документи  в срок до 29. 03.2016г.

  1. Интервю – ще се проведе  с одобрените по документи кандидати на 01.04.2016г.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок до 31.01.2017г. съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В СКЦ-БЕРКОВИЦА

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА