Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЯВА

Комисия назначена със Заповед РД-15-179/29.03.2016г.  разгледа подадените документи за длъжностите :

Медицинска сестра – 1 бр

Социален работник – 1бр.

Социален сътрудник – 1бр.

В Семейно- консултативен център гр.Берковица, кв.Раковица.

А/ Комисията допуска до интервю  следните кандидати:

За Медицинска сестра:

1.Елка Иванова Григорова

За Социален работник:

1.Хана Стоянова Анастасова

За Социален сътрудник:

  1. Васил Симчов Василев
  2. Найден Асенов Рангелов
  3. Иван Светлов Миридонов
  4. Младен Каменов Симов
  5. Цветелина Миланова Петров
  6. Камен Александров Симеонов
  7. Албена Цекова Митева

Б/ Не допуска до интервю следните кандидати:

НЯМА

Интервюто с допуснатите  кандидати ще се проведе на 01.04.2016 г. от 10.30 часа в стая 203 на ОбА –Берковица.