Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Logo-OPR4R111СПИСЪК

На класираните кандидати за длъжността социален работник предоставящ услугата „Приемна грижа“ – 2 работни места за работа в Екип по приемна грижа към Община Берковица по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.002-0132-C01

КОМИСИЯТА, назначена със Заповед № РД-15-003/04.01.2016 г. класира за длъжността социален работник предоставящ услугата „Приемна грижа“ следните кандидати:

  1. Мая Йорданова Сиракова – 134 точки
  2. Галя Георгиева Рангелова – 133 точки

Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.