Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0599 /04.05.2016 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 20 май 2016 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр.

Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Ради Иванов – Директор

  1. Отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни

хора с умствена изостаналост – гр. Берковица, проблеми и мерки за

подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица,

проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Красимира Каменова – Директор

  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

 

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 16  май 2016 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

                                                       

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица