Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦA

                                                               С  П  И  С  Ъ  K

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ  ПРОЯВИ  НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

1.КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ГОГОВА- притежаваното професионалното направление от лицето не отговаря на посоченото в обявата за длъжността.

2. КРИСТИНА МИЛЕВА ТИМЧЕВА- лицето не притежава необходимия професионален опит -1 година, придобит в професионална област-социална педагогика, психология, право, социални дейности.

Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам. кмет Община Беркови

            Дата 25.01.2013година

Вашият коментар