Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Списък на допуснатите кандидати до интервю за работа в Семейно – консултативен център гр. Берковица, кв.Раковица,ул.1-ви май  по проект „Разкриване на Семейно – консултативен център в община Берковица“

Въз основа на представени документи комисия назначена със Заповед №РД-15-222/13.04.2016г. на кмета на община Берковица :

А/ Допуска до интервю  следните кандидати:

За Социален работник:

  1. Светлана Георгиева Костова
  2. Албена Димитрова Иванова

Б/ Не допуска до интервю следните кандидати:

1.НЯМА

Интервюто с допуснатите  кандидати ще се проведе на 19.04.2016г. от 09.00 часа в стая 203 на Общинска администрация Берковица.