Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Logo-OPR4RС П И С Ъ К

на класирани кандидати за заемане на длъжност психолог по проект „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица”.

  1. Стела Иванова Вачева – 167 точки

 

Радослав Найденов

Председател на конкурсната комисия

20.04.2016г.

 

Проект  №  BG05M9OP001-2.002-0075C001

”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”