Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0666/03 юни 2016год.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам    сесия на Общински съвет-Берковица на 24 юни 2016 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2015 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

Докладва – Йорданка Ерменкова – управител

  1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието на 2015 година;

 

  1. Докладни записки;

Докладват – председатели на ПК

 

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20 юни 2016 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                              

        

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица