Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0697(1)/16 юни 2016  г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 17 юни 2016г. /петък/ от 15.40 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна, относно определяне на цена на билет за вход на плувен басейн – Берковица, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 03928.512.566 с площ от 5537 кв.м. по кадастралната карта на град Берковица и определяне работно време на басейна.

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица